Residential house on the Zhukova street

Yekaterinburg, 13 Marshal Zhukov Str.